Algemene Voorwaarden

DEUVIE is een onderdeel van Houtverwerkingsindustrie A.J. Fransen BV

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

(gedeponeerd bij het handelsregister K.V.K. te Eindhoven onder nr. 1464/93 d.d. 9-4-’93)

Algemene voorwaarden

DEUVIE is een onderdeel van Houtverwerkingsindustrie A.J. Fransen BV

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

(gedeponeerd bij het handelsregister K.V.K. te Eindhoven onder nr. 1464/93 d.d. 9-4-’93)

Deze condities maken deel uit van elke verkoop- en levering van goederen en diensten ten behoeven van cliënten die geacht worden door het enkele feit der bestelling resp. opdracht deze condities te hebben geaccepteerd. Deze voorwaarden maken deel uit van alle verkoopovereenkomsten.

Eventuele toepasselijke inkoopvoorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met deze verkoopvoorwaarden. In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarde in strijd is met het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden is het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden bindend.

 1. Aanbiedingen en bevestigingen.
 2. Alle offerten en prijsopgaven zijn vrijblijvend
 3. Orders zijn slechts als geaccepteerd te beschouwen na
  schriftelijke bevestiging onzerzijds en de in deze bevestiging
  genoemde prijzen zijn bindend voor de uitvoering,
  behoudens het gestelde in artikel 9.
 4. Indien koper niet binnen acht dagen na de dagtekening van onze opdrachtbevesti-
  ging reclameert, wordt de koper geacht daarmee volledig akkoord te gaan.

 

 1. Levertijden.
 2. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en binden ons niet.
  Overschrijding daarvan zal nimmer een vordering tot ontbinding en/of schade-
  vergoeding opleveren. Vorenstaande bepaling is niet van toepassing indien de
  wederpartij een natuurlijke persoon is, niet handelende in de uitoefening van zijn /
  haar beroep of een bedrijf.
 3. Overeenkomsten betreffende levering op afroep, of waarin de levertijden niet
  nauwkeurig zijn aangegeven of andere gegevens ontbreken, worden voor ons
  eerst bindend, indien de afroepen en indeling of gegevens door ons schriftelijk
  zijn bevestigd.
  c. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, hebben
  wij steeds het recht de koper schriftelijk te sommeren, dat deze een termijn zal
  noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke
  sommatie de koper verplicht is binnen acht dagen te voldoen. De door de koper na
  sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van drie maanden niet
  overschrijden.

 

 1. Leveringen en risico.
 2. Goederen reizen steeds – onverzekerd – voor rekening en risico van koper, zelfs
  indien de levering franco geschiedt.
 3. Goederen gelden als geleverd, zodra deze onze opslagplaatsen verlaten hebben.
 4. Bij levering franco werk behoeven wij de goederen niet verder te vervoeren dan tot
  waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein kan komen.
  d. Levering geschiedt steeds naast voertuig of vaartuig, terwijl koper verplicht is de
  goederen aldaar in ontvangst te nemen en hulp te verlenen bij het lossen. Blijft
  koper hiermede in gebreke dan komen daardoor ontstane kosten voor zijn
  rekening.

 

 1. Aanvaarding en reclame.
 2. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de koper. Indien niet
  terstond na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden wordt gereclameerd,
  worden de op de vrachtbrieven, afleverbonnen en dergelijke documenten vermelde
  hoeveelheden door de koper als juist erkend.
  b. Reclames betreffende leveringen behoren zo spoedig mogelijk, doch moeten
  uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst der goederen bij ons schriftelijk zijn inge-
  diend, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben
  geaccepteerd, onverminderd zijn recht ingevolge de wet in geval van verborgen
  gebreken.
 3. Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd.
 4. Reclames geven de koper niet het recht om betaling over het niet betwiste
  gedeelte van de vordering op te schorten.
 5. Aansprakelijkheid voor gevolg- en/of bedrijfsschade wordt door ons niet aanvaard.
 6. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de reclame betrekking heeft,
  dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

 

 1. Kwaliteit.
 2. Tenzij bij verkoop uitdrukkelijk anders is bedongen, wordt de normale handels-
  kwaliteit geleverd.
 3. Bij aanbieding en/of levering volgens monster, geldt het monster slechts ter vast-
  stelling van de doorsnee hoedanigheid.
 4. Afwijkingen in gewicht en/of afmeting behouden wij ons steeds voor,
 5. Levering op keur der koper of directie geschied uitsluitend indien deze door koper
  uitdrukkelijk schriftelijk is bedongen en door ons schriftelijk geaccepteerd.

 

 1. Retourzendingen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bedongen, worden geleverde en geaccep-
  teerde goederen niet teruggenomen.
 3. Bij eventueel retourneren van reeds geleverde goederen, worden 10% restockkosten in
  rekening gebracht.

 

 1. Overmacht.

Werkstaking, uitsluiting, brand, machinedefect, regeringsmaatregelen, oorlog, oproer,
niet tijdige ontvangst der goederen van onze leveranciers, alsmede depreciatie der
muntsoort waarin betaling zal plaatsvinden, geeft ons de keuze hetzij de overeenkomst
– voor zover nog niet uitgevoerd – te annuleren zonder dat enige schadevergoeding
zal zijn verschuldigd, hetzij de leveringstermijn(en) naar omstandigheden te verlengen,
hetzij betaling in buitenlandse valuta te vorderen naar het land van herkomst der goederen
naar omwisselkoersen ten tijde van het afsluiten der overeenkomst, alsmede alle andere
gebeurtenissen waarop wij in het geval geen invloed kunnen uitoefenen.

 1. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid.
 2. Wij behouden ons steeds het recht voor, vóór iedere levering waarborgen voor de
  nakoming van de door ons geslede betalingsvoorwaarden te stellen. Wanneer een
  opdrachtgever in gebreke is gebleven, het verschuldigde op de bepaalde datum te
  betalen of wanneer hij naar ons oordeel niet in staat is zijn financiële verplichtingen
  behoorlijk na te komen, behouden wij ons het recht voor, alle verdere leveringen
  onverwijld te staken en alle nog lopende orders te annuleren, zonder daardoor tot
  enige schadevergoeding gehouden te zijn. Een en ander ongeacht onze eigen
  rechten op betaling, schadeloosstelling en anderszins.
 3. Het eigendomsrecht van verkochte goederen gaat eerst na volledige betaling van het
  factuurbedrag aan koper over. Zolang niet de volledige koopprijs (en eventuele
  kosten) door de koper betaald is, wordt koper geacht bewaarnemer van het
  ontvangene te zijn en is hij niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de
  eigendom daarvan over te dragen. Het eigendomsvoorbehoud laat het recht van
  koper om binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf de goederen aan zijn
  afnemer(s) te verkopen, alsmede zijn recht om de goederen te verwerken, onverlet.
 4. Verlengd eigendomsvoorbehoud:
  de geleverde goederen blijven het eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen
  die de verkoper op de koper heeft, uit welke hoofde dan ook, zullen zijn betaald.

 

 1. Prijsaanpassing.
 2. Wij hebben het recht de verkoopprijzen aan te passen en te verhogen, in geval na het
  tijdstip van afsluiting der order nieuwe belastingen of heffingen, dan wel lonen of de
  prijzen van grondstoffen worden verhoogd.
 3. Voor zover in de prijsnotering met bijkomende kosten rekening is gehouden zoals
  bijvoorbeeld spoorvracht, stationskosten, scheepsvracht, vrachtkosten enz. zijn deze
  gebaseerd op de bij afsluiting der order aan ons bekende tarieven. Verhoging
  daarvan of nieuw ingestelde kosten, rechten, lasten en belastingen, welke dan ook,
  komen voor rekening van de koper.
  c. Prijsverhogingen, goedgekeurd door de daartoe bevoegde instanties zullen, ook bij
  termijncontracten, te allen tijde volledig aan de koper kunnen worden doorberekend.
 4. Indien bovengenoemde prijsaanpassingen plaats vinden binnen 3 maanden na
  afsluiting van de order is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden
  indien er geen overeenstemming is over de prijsaanpassingen. Ontbinding van de
  overeenkomst door de wederpartij op basis van het bovenstaande kan nimmer een
  vordering tot schadevergoeding opleveren tenzij de wederpartij een natuurlijk persoon
  is, niet handelende in de uitoefening van zijn/haar beroep of een bedrijf.

 

 1. Betaling.
 2. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na
  factuurdatum zonder aftrek van enige korting of schuldvergelijking te voldoen.
 3. De koper is van rechtswege in verzuim door enkel verloop van de gestelde termijn
  en zal vanaf dat ogenblik aan ons een rente verschuldigd zijn van 1 procent van het
  factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan waarmede de betalingstermijn is
  overschreden.
 4. Betalingen aan vertegenwoordigers kunnen wij niet eerder als rechtsgeldig erkennen
  en de afnemer is mitsdien niet eerder gekweten dan nadat deze betalingen door ons
  zijn ontvangen.
 5. Alvorens inningskosten aan koper te kunnen berekenen, is verkoper verplicht koper
  schriftelijk tot betaling aan te schrijven, waarbij een betalingstermijn van 6 dagen in
  acht genomen zal worden. Indien koper desondanks in gebreke blijft te betalen is
  verkoper gerechtigd het hem toekomende bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat
  enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. Door niet tijdige voldoening is
  de gehele schuld, ook het niet vervallen deel daarvan, terstond opeisbaar.
  e. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te
  vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als
  de buitengerechtelijke inningskosten.
 6. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door de koper verschuldigd in elk geval, waarin
  verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij
  bedragen 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 115,-.
 7. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het
  verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke kosten, tevens de
  kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.
 8. Bij papieren facturen met een factuurbedragen onder € 115,- worden administratiekosten in
  rekening gebracht.

 

 1. Afwijkende bedingen.

Voor al onze verkoopovereenkomsten en leveringen gelden deze verkoop- en leverings-
voorwaarden, terwijl speciale condities voorkomende in ons door afnemers gestuurde
bevestigingen, alsmede algemene koopcondities tegenover ons alleen gelden, indien
deze door ons schriftelijk worden bevestigd.

 

 1. Geschillen.

Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle
geschillen, (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen) welke tussen
partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene verkoopvoorwaarden of
van nadere overeenkomsten, uitsluitend berecht worden door de rechter in het arrondissement
Den Bosch. Op de onderhavige overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Team DEUVIE zoekt versterking!
Ook werken aan de gaafste, duurzame speeltoestellen en speelomgevingen? Dat kan! We hebben namelijk diverse vacatures open staan. Wij horen graag van je!
Passie voor kwaliteit
100% duurzaam hout
Gespecialiseerd in maatwerk